products

BlueSTOCK

ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
ตรวจนับทรัพย์สินและตรวจสอบประจำปี ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว
Focus
ระบบที่ช่วยให้งานพัสดุไม่ว่าการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ การออกหมายเลขครุภัณฑ์หรือแม้กระทั่งการพิมพ์ Label หรือ QR-CODE เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของครุภัณฑ์ได้อย่างสะดวกถูกต้องและรวดเร็ว ด้วยโครงสร้างของ BlueSTOCK ที่ถูกออกแบบให้ สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานอื่นด้วย API หรือ Service ทำให้การติดตั้งเพื่อใช้งานร่วมกับระบบงานเดิมของหน่วยงาน

ตรวจนับทรัพย์สินและตรวจสอบประจำปี ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

มีระบบตรวจสอบประจำปี รองรับหน่วยงานที่ต้องมีการตรวจสอบภายใน รับเข้า-เบิกจ่าย, ยืม-คืน, ค้นหา, ตรวจนับ, ตรวจสอบประจำปี, จำหน่าย, ประวัติการซ่อม, ประวัติการใช้งานและรายงาน ไม่ต้องบันทึกลง Excel แบบเดิมๆอีกต่อไป เพราะทุกอย่างจะถูกบันทึกในระบบ เรียกดูและตรวจสอบได้สะดวก รวดเร็ว ง่ายๆ แค่คลิก

ลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลการรับเข้า-เบิกจ่าย

สร้างเลขทะเบียนรับเข้าอัตโนมัติ ไม่ต้องกังวลเรื่องเลขซ้ำ มีระบบเบิกจ่าย, ยืน-คืนทรัพย์สิน พร้อมบันทึกประวัติ ตรวจสอบย้อนหลังได้ง่าย ค้นหาและติดตามทรัพย์สินได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว
ระบุรายละเอียดการซ่อม, วันที่ซ่อม, วันที่รับคืน, ราคางานซ่อม ให้กับทรัพย์สินนั้นๆได้ บันทึกประวัติการซ่อมทรัพย์สิน เพื่อใช้ประเมินค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่าในการซ่อมครั้งต่อไป

ครบทุกขั้นตอนของการบริหารพัสดุและทรัพย์สิน

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก เพื่อช่วยในการตรวจนับอัตโนมัติ

บริหารจัดการเลขครุภัณฑ์ พิมพ์ Label หรือ QR-CODE เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของครุภัณฑ์ และบริหารจัดการงานครุภัณฑ์ได้อย่างสะดวกถูกต้องและรวดเร็ว เชื่อมต่อกับเครื่องอ่าน QR Code, เครื่องอ่าน RFID, Beacon เป็นต้น