products

BlueLAB

ระบบบันทึกและจัดการข้อมูลสิ่งส่งตรวจ
สำหรับห้องปฏิบัติในสถานพยาบาล
Focus
ระบบซอฟต์แวร์ที่บันทึก จัดการ ปรับปรุง และจัดเก็บข้อมูลการทดสอบของผู้ป่วยสำหรับห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกและกายวิภาค รวมถึงการรับคำสั่งการทดสอบ การส่งคำสั่ง ไปยังเครื่องวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ การติดตาม คำสั่ง ผลลัพธ์ และการควบคุม คุณภาพและการส่งผลลัพธ์ไปยัง EHR หรือ HIS ได้ ช่วยให้การปฏิบัติงานในห้องแล็ปเป็นไปอย่างแม่นยำและรวดเร็ว เพื่อให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาของแพทย์เป็นไปโดยถูกต้องและเร็วที่สุด

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการ

ห้องที่เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อให้การวินิจฉัยโรค มีความถูกต้องแม่นยำ โดยห้องดังกล่าวจะรับสิ่งส่งตรวจหรือตัวอย่าง (มีอยู่หลายชนิดแต่ละชนิดมีขั้นตอนการดูแลการตรวจที่แตกต่างกัน เช่น ปัสสาวะ เลือด เป็นต้น) เข้ามาจากแผนกหรือภาคส่วนต่างๆ ของทางโรงพยาบาลเพื่อนำสารเหล่านั้นเข้ากระบวนการตรวจสอบเพื่อหาเชื้อที่อาจนำพาไปสู่โรคร้ายหรือตรวจความสมบูรณ์และความบกพร่องของสิ่งเหล่านั้น เพื่อใช้เป็นตัววินิจฉัยในการรักษาโรคต่อไป

Real-time Records & Seamless Integration

สามารถบันทึกและติดตามข้อมูลที่สำคัญของห้องปฏิบัติการวิจัยได้ พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญระหว่างองค์ประกอบโดยอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกและเอื้อต่อการบริหารจัดการ

เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดของคุณในระหว่างการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย มีความยืดหยุ่นเพียงพอในการรองรับการทดสอบ/วิจัยในอนาคต

รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลผลตรวจไปยังระบบงานอื่นๆ ได้

ช่วยจัดการคลังและอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการ

ลดภาระงาน เวลาในการทำงานของนักวิจัยและนักเทคนิคการแพทย์ด้วย Workflow ซึ่งจะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถควบคุม ดูแล ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายได้ด้วยฐานข้อมูลที่เป็นระบบ สามารถติดตามกิจกรรมและการใช้อุปกรณ์หรือสารที่นำมาใช้ในการทดสอบแต่ละรอบได้ ทำให้รู้ว่าสิ่งที่ต้องใช้เหลืออยู่เท่าไร มีอัตราการใช้งานเฉลี่ยเท่าไร หรือควรส่งของมาคงคลังไว้เมื่อไร นอกจากนี้ ยังสามารถนำข้อมูลมาประมาณการจัดสรรงบประมาณได้อีกด้วย