Healthcare Solution

ชุดซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน เพื่อใช้งานกับสถานพยาบาล โรงพยาบาล หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะ

Reduce workload & Save time for both medical personnels or patients.

ช่วยลดภาระงาน ประหยัดเวลาทั้งบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดในการทำงานอย่างสมดุล

Customer Experience

เพิ่มประสบการณ์ในการเข้ารับบริการที่ยอดเยี่ยมทั้งในส่วนกระบวนการทำงานและข้อมูล ตลอดจนบริหารจัดการงานให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

Clinical Data-Driven

เก็บข้อมูลอย่างถูกต้องในทุกส่วนงาน สามารถนำข้อมูลเชิงสถิติเพื่อการวางแผนและปรับปรุงกระบวนการทำงานตลอดจนข้อมูลสุขภาพเชิงวิเคราะห์ได้

Intelligence Assistant

ผู้ช่วยงานอัจฉริยะ ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานตามความเชี่ยวชาญได้อย่างเต็มที่

Productive Operations

กระบวนการทำงาน และระบบงานต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้อง ตรวจสอบได้ ทำให้คุณภาพในการทำงานและประสิทธิภาพ ตลอดจนการวางแผนบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Why us

ประหยัดเวลาทั้งบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ
เพื่อประโยชน์สูงสุดในการทำงานอย่างสมดุล

ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมถูกต้องและมีความปลอดภัย ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในการรับบริการ
ใช้ข้อมูลมาช่วยในการบริหารโรงพยาบาลได้อย่างคุ้มค่า เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานได้อย่างรวดเร็ว
จัดสรรเวลาในการตรวจรักษาและปริมาณของผู้ป่วยอย่างเหมาะสม มีระบบช่วยตัดสินใจให้แพทย์วินิจฉัยได้ตรงจุด
ลดภาระงานล้นมือ ลดภาระงานเอกสารที่ไม่จำเป็น สามารถใช้เวลาในการดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้น
เข้าใช้งานได้จากอุปกรณ์ที่หลากหลาย ลดความซ้ำซ้อนในขั้นตอนการทำงาน คืนเวลาอันมีค่าให้กับเจ้าหน้าที่
รองรับปริมาณผู้ใช้ในระบบได้เป็นจำนวนมาก ระดับ 10,000 ผู้ใช้งานขึ้นไป พร้อมมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลสูงสุด
ช่วยให้นักวิจัยหรือนักเทคนิคการแพทย์ สามารถจัดการกับตัวอย่าง หรือสิ่งส่งตรวจตลอดกระบวนการได้
ช่วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและบันทึกข้อมูลสุขภาพทั่วไปของผู้ป่วยระหว่างออกตรวจนอกพื้นที่ได้

The variety of
Healthcare Solutions

ชุดซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน เพื่อใช้งานกับสถานพยาบาล โรงพยาบาล หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะ

ระบบนัดหมายแพทย์ออนไลน์

ตรวจสอบตารางออกตรวจแพทย์และเลือกนัดหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเชื่อมต่อกับตารางออกตรวจแพทย์จากระบบ HIS

ระบบบริหารจัดการ Flow รู้ลำดับการให้บริการ (Queue)

รองรับการให้บริการหลากหลายรูปแบบ ส่งต่อการให้บริการไปยัง ห้องตรวจต่างๆ ตามเงื่อนไขที่หลากหลาย ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบบริหารจัดการส่วนงานบริจาค

บริหารจัดการงานรับบริจาคของหน่วยงาน รองรับ เงิน สิ่งของบริจาค ตลอดจนการบริหารจัดการ สินค้า หรือของที่ระลึก ต่างๆ ครบวงจร

ระบบบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลห้องปฏิบัติการ

ระบบบันทึก และจัดการข้อมูลสิ่งส่งตรวจ สำหรับห้องปฏิบัติในสถานพยาบาล รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลผลตรวจไปยังระบบงานอื่นๆได้

ระบบตรวจสุขภาพสำหรับโรงพยาบาลหรือหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

ระบบบริหารจัดการงานตรวจสุขภาพ รองรับปริมาณผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพจำนวนมาก แบบคัดกรอง รายการตรวจสุขภาพ ผลการวินิจฉัย ตลอดจนการออกผลตรวจสุขภาพ

ระบบรู้จำอักขระด้วยแสงแม่นยำสูง

ตัวช่วยอัจฉริยะ ในการสกัดข้อมูลจากเอกสาร และนำเข้าข้อมูลสู่ระบบงานอื่น อัตโนมัติ เช่น ใบสั่งยา ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอื่นๆ ในสถานพยาบาล

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบจัดการงานด้านทะเบียนหนังสือราชการ หนังสือระหว่างหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการหนังสือราชการให้ดียิ่งขึ้น

ระบบบริหารจัดการเอกสารคุณภาพ

ระบบจัดเก็บเอกสารคุณภาพ รองรับการกระบวนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารคุณภาพสากลช่วยให้การประกาศใช้ ทบทวน ยกเลิก เอกสารคุณภาพ สามารถทำได้อย่างมีระบบและตรวจสอบได้

ระบบจัดเก็บเอกสารและไฟล์ Digital ภายในองค์กร

ระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสาร ขนาดใหญ่ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและทําลายเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเชื่อมต่อกับระบบงานอื่นผ่าน API

ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์

บริหารจัดการเลขครุภัณฑ์ พิมพ์ Label หรือ QR-CODE เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของครุภัณฑ์ และบริหารจัดการงานครุภัณฑ์ได้อย่างสะดวกถูกต้องและรวดเร็ว

ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ติดต่อ Digital

โพสต์กิจกรรมบนไทม์ไลน์ ส่งการแจ้งเตือนกิจกรรม นัดหมาย วันเกิด เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกๆ สิ่งสำคัญและข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลขององค์กรคุณเอง