Products

BlueSuite

เราเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ ออกแบบ สร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีโครงสร้างการบริหารงานที่ซับซ้อน

BlueSuite ซอฟต์แวร์เฉพาะทาง ที่ออกแบบมาอย่างปราณีตของเรา

ตอบโจทย์การใช้งานที่เหมาะสมกับธุรกิจที่หลากหลายของคุณ ให้บริการให้คำปรึกษา วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์ ที่เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงาน

เราเชี่ยวชาญในการออกแบบ กระบวนการทำงาน Digital workflow และ Paperless solution และ Openness API ที่เปิดให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานอื่นๆ ของหน่วยงานได้

Don’t see your industry?

This list is not comprehensive. Let us learn more and share our experience with your industry.

Optimize the Document Power

Consult

เพียบพร้อมในการพัฒนาระบบงานเฉพาะด้านสำหรับหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ ทำให้สามารถเลือกสรรเทคโนโลยีที่คุ้มค่าภายใต้งบประมาณและระยะเวลาที่กำหนด

Structural Analysis and Design

ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ ออกแบบและติดตั้ง รวมถึงการให้คำแนะนำ Solution ที่เหมาะสมกับการพัฒนาต่อยอดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละองค์กร

RPA

ลดต้นทุนระยะยาวและทำงานอย่างฉลาดในยุค Digital ด้วย RPA ทำงานได้เร็วขึ้น ทำให้เกิด Productivity และสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าเพิ่มขึ้น